Algemene voorwaarden Onbeperkt Puur

 

Onbeperkt Puur

evelyn@onbeperktpuur.nl

 06-43429292

KvK nummer: 57685495

BTW: NL172893197B01

Rabobank IBAN NL76 RABO 0337 5679 99

 

 

 

Geen zin in ellenlange tekst? Dit zijn de 8 belangrijkste ‘regels’ wat betreft auteursrecht, opgesteld door de FOTOGRAFEN FEDERATIE.1. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken, vertrouw niet op de mededeling van anderen. 


2. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto. 


3. Maak altijd duidelijk afspraken over het gebruik en de vergoeding. 


4. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden. 

 

5. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto. 

 

6. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf. 

 

7. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik. 

 

8. Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.

 


 

Algemene voorwaarden m.b.t.

 • Aanbod en aanvaarding van opdracht

 • Fotosessie

 • Annuleren

 • Betalingen

 • Leveringen

 • Portretrecht

 • Auteursrecht

 • Aansprakelijkheid

 • Klachten

 • Cadeaubonnen

 • Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

  Bij het maken van de afspraak gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.`

   

 • BEGRIPPEN

  In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende bete- kenis:

 • Onbeperkt Puur: de opdrachtnemer en fotograaf, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57685495.

 • Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Onbeperkt Puur een opdracht heeft gesloten, gebruikt maakt van de diensten van Onbeperkt Puur.

 • Diensten: alle diensten die Onbeperkt Puur biedt. Onder andere, maar niet beperkt tot, fotosessies.

 • Fotosessie: de sessie die ten behoeve van het maken van foto’s plaatsvindt op een locatie naar keuze van de klant.

 • Opdracht(en): de opdracht die gesloten wordt ten behoeve van het gebruik van de diensten.

 • Website: de website van Onbeperkt Puur: www.onbeperktpuur.nl

 • Algemene voorwaarden: de onderstaande Algemene Voorwaarden welke van toepas- sing zijn op alle diensten.

 

ALGEMEEN

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes en fotosessies alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen Onbeperkt Puur en de klant.

 • Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van de klant worden door Onbeperkt Puur uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op opdrachten waarvoor Onbeperkt Puur voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.

 • Het door de klant zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte, opdrachtbevestiging of opdracht waarop naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze voorwaarden.

 • Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de opdracht en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 • Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

 • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

 • Indien Onbeperkt Puur niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Onbeperkt Puur het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene voorwaarden te verlangen.

 • Onbeperkt Puur is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de klant besproken.

 • Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden de Algemene Voorwaarden FotografenFederatie tegenspreken dan hebben deze Algemene Voorwaarden voorrang.  AANBOD EN AANVAARDING VAN OPDRACHT

 • Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 • Een offerte is tot 14 dagen geldig, tenzij Onbeperkt Puur anders aangeeft. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, dan kan klant hieraan geen rechten ontlenen.

 • Onbeperkt Puur het recht om het aanbod binnen 5 werkdagen na aanvaarding te herroepen.

 • Klant dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door Onbeperkt Puur gehanteerde vergoeding van toepassing.

 • Alle offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de klant verstrekt zijn. De klant staat ervoor in dat hij naar beste weten alle relevante informatie verstrekt. Indien blijkt dat de door of namens de klant verstrekte informatie onjuist of onvolledig zijn heeft Onbeperkt Puur het recht de offerte of de opdracht aan te passen.

 • Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden. Onbeperkt Puur zal de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 • Onbeperkt Puur kan niet aan haar offertes gehouden worden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 • Genoemde termijnen in een offerte zijn indicatief. Bij overschrijding daarvan heeft klant geen recht op ontbinding van de opdracht of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 • Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 • Een opdracht tussen Onbeperkt Puur en klant komt tot stand op het moment dat klant de offerte, opdrachtbevestiging of de opdracht per e-mail bevestigd heeft en Onbeperkt Puur de opdrachtbevestiging of opdracht heeft aanvaard.

 • Ook is sprake van een opdracht indien Onbeperkt Puur op verzoek van de klant start met de uitvoering van haar werkzaamheden.

 • De inhoud en omvang van de opdracht worden uitsluitend bepaald door de schriftelijke en ondertekende offerte en/of opdracht, al dan niet de bevestiging via e-mail.

 • Alleen schriftelijke afspraken of toezeggingen gelden. Aan mondelinge of telefonische afspraken en toezeggingen kunnen partijen geen rechten ontlenen.

 • Onbeperkt Puur is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een opdracht te weigeren.

 • Indien een opdracht in strijd is met de regels, beleid, richtlijnen, technologie etc. dan is Onbeperkt Puur gerechtigd deze opdracht te weigeren.


  FOTOSESSIE

 • Onbeperkt Puur zal de opdracht naar beste en eigen inzicht en vermogen uitvoeren, in haar eigen herkenbare stijl waarin zij gebruikelijk werkt.

 • Onbeperkt Puur zet zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gege- ven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie.

 • Het (eind)resultaat van de fotosessie is mede afhankelijk van de emoties van de geportretteerde ten tijde van de fotosessie, omstandigheden en eventuele weersinvloeden. Onbeperkt Puur heeft hierop geen invloed en zal zich inzetten om het meest optimale resultaat te behalen, maar kan hiervoor geen garanties geven.

 • Klant is verplicht datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de fotosessie mogelijk te maken.

 • Een fotosessie is op eigen risico. Onbeperkt Puur is niet aansprakelijk voor ge- leden schade opgelopen tijdens een fotosessie.

 • Indien klant niet op komt dagen of meer dan 30 min te laat is op de afgesproken plek, zonder Onbeperkt Puur hiervan op de hoogte gebracht te hebben, wordt dit gezien als een annulering (zie kopje ANNULEREN).

 • Eventuele kosten voor een locatie zijn voor rekening van de klant. Tevens dient de klant kosteloos de faciliteiten te regelen die Onbeperkt Puur nodig heeft om een tijdige en juiste fotosessie te verzorgen.

 • Wanneer Onbeperkt Puur aangeeft dat de gewenste locatie niet geschikt is voor een fotosessie en de klant alsnog de fotosessie wil laten plaatsvinden op de ongewenste locatie, dan is Onbeperkt Puur niet aansprakelijk voor het eindresultaat.

 • Wanneer door klant en Onbeperkt Puur samen besluiten de fotosessie te verplaatsen vanwege het slechte weer of andere omstandigheden waarop zij geen invloed hebben, dient de klant binnen 8 dagen na annulering een nieuwe afspraak te maken. Indien de klant binnen deze termijn geen nieuw voorstel doet of reageert op een voorstel van Onbeperkt Puur, wordt dit als een annulering van de fotosessie ge- zien (zie kopje ANNULEREN).

 • Eventuele reiskosten worden in rekening gebracht bij de klant. Buiten een straal van 20 kilometer van de vestigingsplaats van Onbeperkt Puur wordt er € 0,35 per kilometer in rekening gebracht.

   

 • ANNULEREN EN OVERMACHT

 • Annulering van een fotosessie kan telefonisch of per e-mail.

 • Indien de klant, om welke reden dan ook, niet in de gelegenheid is aanwezig te zijn op een fotosessie, dan dient de klant dit vroegtijdig, doch in ieder geval uiterlijk 24 uur van tevoren te melden bij Onbeperkt Puur.

 • Annulering van bestellingen of afspraken kan telefonisch of per e-mail.

 • Bij annulering van een fotosessie door de klant worden de volgende bedragen in rekening gebracht:

  * Annulering binnen 2 weken voor de geplande dag: 25% van het totaal bedrag van de fotosessie.

* Annulering binnen 1 week voor de geplande dag: 50% van het totaal bedrag van de fotosessie.

* Annulering binnen 48 uur voor de geplande dag: 100% van het totaal bedrag van de fotosessie.

 • Indien sprake is van overmacht worden de bovenstaande annuleringskosten niet door Onbeperkt Puur in rekening gebracht.

 • Dit artikel is ook van toepassing indien de klant –zonder afmelding - niet verschijnt op een fotosessie.

 • Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt be- grepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zijn niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij leveranciers en overige derden daaronder begrepen.

 • Onbeperkt Puur heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de opdracht verhinderen, intreden nadat Onbeperkt Puur haar verbintenis had moeten nakomen.

 • Onbeperkt Puur heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de opdracht op te schorten. Indien deze periode langer dan 30 dagen duurt, dan is zowel de klant als Onbeperkt Puur gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de op- dracht gedeeltelijk uitgevoerd is, dan heeft Onbeperkt Puur het recht om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De klant is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke opdracht.

 • Onbeperkt Puur is niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties als weeromstandigheden, telefoonstoring of stroomuitval.

 • Onbeperkt Puur is niet verantwoordelijk indien zij diensten, bestellingen of fotosessies niet tijdig of volledig kan uitvoeren die gelegen zijn bij derden.

 • Bij ziekte of overmacht aan de kant van Onbeperkt Puur zal zij, in overleg met de klant, een nieuwe datum voor de uitvoering van de opdracht voor- stellen. Is de klant het niet eens met dit alternatief, dan komt de opdracht te vervallen zonder enige kosten voor de klant.


  BETALINGEN EN INCASSOKOSTEN

• Onbeperkt Puur werkt niet met aanbetalingen. De klant dient de factuur te betalen binnen 14 dagen na de fotosessie. Betaling van de factuur dient te geschieden middels een bank/giro overschrijving naar rekeningnummer NL76 RABO 0337 5679 99 t.n.v. Evelyn Prins.

 • Onbeperkt Puur zal voor het door klant verschuldigde bedrag een (elektronische) fac- tuur sturen aan klant, tenzij anders is overeengekomen. Facturen worden uitsluitend per e-mail worden verstuurd.

 • Onbeperkt Puur behoudt het recht om, zolang de factuur niet wordt betaald, geen (digitale) fotobestanden te leveren die gemaakt zijn tijdens de fotosessie.

 • Eventuele bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.

 • Indien de klant niet tijdig betaalt, is klant van rechtswege in verzuim en heeft Onbeperkt Puur het recht, nadat zij de klant ten minste eenmaal heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele betaling over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen.

 • Alle redelijk gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant incassokosten verschuldigd. Indien aannemelijk is dat Onbeperkt Puur hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal de fotografe dit doorberekenen aan klant.

 • Buitengerechtelijke kosten worden berekend in overeenstemming met hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. De klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

 • Gedane betalingen door de klant strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Onbeperkt Puur open staan.

 • In geval liquidatie, faillissement, beslag en/of surseance van betaling van de klant zijn alle vorderingen van Onbeperkt Puur op de klant direct opeisbaar.

 • In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.


  LEVERINGEN

 • Het digitaal afleveren van de fotobestanden van de fotosessie, kent een levertijd van 21 dagen, tenzij anders is overeengekomen.

 • Onbeperkt Puur levert tussen de 30 en 40 beelden af in haar eigen herkenbare stijl. Alle foto’s die door fotografe worden afgeleverd zijn naar eigen professionele inzicht gecorrigeerd op kleur, helderheid, uitsnede en storende elementen. Vanaf het moment dat klant de beelden voor de eerste keer ziet, heeft de klant 1 maand de tijd om kosteloos aan te geven welke beelden hij gewijzigd wil zien (bv in zwart-wit). Nabewerking na deze maand kan extra kosten met zich meebrengen.


  ONTBINDING, BEEINDIGING EN OPZEGGING OPDRACHT

 • Onbeperkt Puur is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, te beëindigen of de opdracht te ontbinden indien:

  * Klant zijn verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt;

  * Onbeperkt Puur na het sluiten van de opdracht kennis neemt van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat klant zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen;

  * Klant de overeengekomen aanbetaling niet, niet tijdig of volledig betaalt; * Één van de partijen komt te overlijden;
  * Één van de partijen haar onderneming staakt.

 • Indien Onbeperkt Puur overgaat tot ontbinding van de opdracht dan zijn al haar vorderingen direct opeisbaar.

 • Schort Onbeperkt Puur de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de opdracht.

 • In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement van de klant, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor klant niet vrijelijk over zijn vermogen beschikt, heeft Onbeperkt Puur het recht de opdracht te annuleren zonder dat zij daarbij schadeplichtig is.

 • In geval de klant de opdracht eenzijdig annuleert is klant aan Onbeperkt Puur een schadevergoeding verschuldigd ter zake van de gemaakte kosten en winstderving aan de zijde van Onbeperkt Puur.

   

 • PORTRETRECHT

 • De klant geeft Onbeperkt Puur toestemming de gemaakte beelden te allen tijde te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden, zoals maar niet beperkt tot:

  • Plaatsing op de website www.onbeperktpuur.nl.

  • Plaatsing op Social Media, zoals: - Facebook: www.facebook.com/onbeperktpuur, www.facebook.com/evelyn.prinskoelewijn en www.instagram.com/onbeperkt- puur.

  • Gebruik van de foto's op promotiemateriaal zoals visitekaartjes, folders en beurzen

 • Bezwaren tegen openbaarmaking van de beelden dient voorafgaand aan de opdracht bij Onbeperkt Puur schriftelijk bekend gemaakt te worden.

 • Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.


  AUTEURSRECHT

 • Het eigendomsrecht en auteursrecht blijven bij Onbeperkt Puur. Onbeperkt Puur verleent klant toestemming om de beelden te gebruiken op haar eigen website,

promotiemateriaal, zoals visitekaartjes en folders en eigen social media kanalen. Ook geeft Onbeperkt Puur toestemming de beelden af te laten drukken waar en wanneer hij maar wil.

 • De klant krijgt slechts een licentie voor het gebruik van de foto’s, tenzij anders is overeengekomen.

 • Het is niet toegestaan om (digitale) beelden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan aangeleverd is door Onbeperkt Puur, tenzij anders overeengekomen.

 • Het is de klant niet toegestaan om (digitale) beelden op te sturen naar fotowedstrijden, zonder schriftelijke toestemming van Onbeperkt Puur.

 • Het is de klant niet toegestaan om (digitale) beelden in te zenden voor publicatie in (digitale) nieuwsbladen of tijdschriften, zonder naamsvermelding van Onbeperkt Puur.

 • Klant is niet gerechtigd om zonder schriftelijke toestemming van On- beperkt Puur beelden te leveren aan commerciële partijen.

 • Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 • Indien een klant een inbreuk maakt op enig auteursecht of eigendomsrecht heeft Onbeperkt Puur recht op een schadevergoeding van minimaal € 250, - per overtreding.

   

 • KLACHTEN

 • Een klacht over de uitvoering van de opdracht, fotosessie, levering of de factuur dient klant binnen 5 dagen na ontdekking resp. factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken bij Onbeperkt Puur. Indien deze termijn verstreken is, dan worden werkzaamheden resp. de factuur geacht te zijn goedgekeurd en vervallen alle rechten ter zake.

 • Een klacht schort de betalingsverplichtingen of de overige verplichtingen van de klant niet op, tenzij Onbeperkt Puur schriftelijk aan klant kenbaar heeft gemaakt dat zijn klacht gegrond is.

 • Indien de klacht van klant terecht is, heeft Onbeperkt Puur de mogelijkheid tussen aanpassing van de factuur, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de opdracht, dan wel het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van de opdracht.

 • Eventuele klachten ten aanzien van fotoproducten geleverd door derden dienen ingediend te worden bij deze derde.

• Klachten ten aanzien van kleuren of helderheid van de foto’s die op een beeldscherm zijn geweest geven geen recht op een nieuw fotoproduct, terugbetaling of andere vergoeding.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • Het eigendom van alle door Onbeperkt Puur aan de klant verkochte en geleverde producten/diensten blijft bij Onbeperkt Puur zolang de klant zijn verplichtingen uit de opdracht en deze algemene voorwaarden heeft voldaan.

 • Het door Onbeperkt Puur geleverde dat onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag door de klant niet worden doorverkocht. De klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 • De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Onbeperkt Puur te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om Onbeperkt Puur daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.


  AANSPRAKELIJKHEID

 • Iedere aansprakelijkheid van Onbeperkt Puur is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden bepaald is.

 • Onbeperkt Puur is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat Onbeperkt Puur is uitgegaan van, door of namens de klant verstrekte on- juiste en/of onvolledige gegevens.

 • Onbeperkt Puur is niet aansprakelijk voor omstandigheden, emoties en weersinvloeden waarop zij geen invloed heeft.

 • Onbeperkt Puur is niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden of leveringen verricht door derde partijen en leveranciers.

 • Onbeperkt Puur is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen.

 • Onbeperkt Puur heeft leveranciers van de fotoproducten met grote zorg geselec- teerd en zal de klant daar, indien gewenst, van op de hoogte stellen. Onbeperkt Puur is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen wanneer de fotoproducten el- ders worden besteld.

 • Onbeperkt Puur is niet aansprakelijk voor enige schade aan de geleverde producten, ontstaan door onmacht of technische problemen, tenzij sprake is van nalatigheid door de fotografe.

 • Onbeperkt Puur is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan:

  * Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Onbeperkt Puur aan de opdracht te laten beantwoorden, voor zover deze aan Onbeperkt Puur kan worden toegerekend.

  * Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) scha- de.

  * Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.

 • Onbeperkt Puur is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:

  * Gederfde winst;
  * Gemiste besparingen;
  * Gevolgschade;
  * Reputatieschade;
  * Teleurgestelde verwachtingen;
  * Bedrijfs – of andersoortige stagnaties.

 • Voor zover Onbeperkt Puur aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de opdracht is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal het oorspronkelijke factuurbedrag.

 • Elke aansprakelijkheid van Onbeperkt Puur vervalt na 1 jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.

 • Onbeperkt Puur is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht, zoals bedoeld in artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden.

 • De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Onbeperkt Puur.


  KLACHTEN

 • Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden van Onbeperkt Puur, dienen uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan Onbeperkt Puur.

 • Klachten na de termijn van 8 dagen worden niet meer in behandeling genomen.


  CADEAUBONNEN

 • De cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig en inwisselbaar als betaling heeft plaatsgevonden.

 • Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contante.

 • Prijsverhogingen na de datum van afgifte worden doorberekend aan de klant.


  TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 • Op alle opdrachten en bestellingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de klant in het buitenland woont.

 • Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 • Geschillen tussen partijen zullen pas voorgelegd worden aan de bevoegde rechter nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten. Indien een geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost wordt deze voorgelegd aan de bevoegde rechter.


WIJZIGINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

• Onbeperkt Puur houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen invloed op bestaande opdrachten of bestellingen.

Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005 en welke u op verzoek gratis ter beschikking worden gesteld.